top of page

Algemene Voorwaarden

Lekker Authentiek | Womens Health Care |  vindt jouw privacy en rechten belangrijk belangrijk. In deze algemene voorwaarden kunt u de rechten van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer vinden. Privacy statement kunt u vinden op de website.

 

Artikel 1 Definities;

 1. Lekker Authentiek | Womens Health Care | gevestigd te Beverwijk, KvK nummer 80126464, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

 2. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor deelnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst of zaak die wordt afgenomen, voor zover niet een nieuwe set algemene voorwaarden aan cliënt ter hand is gesteld bij het aangaan van die betreffende overeenkomst. De coach coacht de cliënt op het als vooraf opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Fit met Nicole van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

 

Artikel 3; Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en diensten, online programma’s, workshops, trajecten en levering van overige diensten en producten, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-11-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Bij het wijzigen van de algemene voorwaarden dient u mail email op de hoogte gebracht worden. U gaat automatisch akkoord zonder tegenbericht.

 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige de deze algemene voorwaarden volledig van toepassing

Artikel 4; Verwerking persoonlijke gegevens

 1. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) dient Lekker Authentiek een dossier bij te houden en verwerkt jouw gegevens bij het tot stand komen van een overeenkomst verkregen uit het intakegesprek die noodzakelijk zijn voor een gerechte samenwerking. Informatie rondom het verwerken van persoonsgegevens kunt u terug vinden in de privacy statement.

 

Artikel 5 Verantwoordelijkheden medicatie opdrachtgever

 1. Lekker Authentiek wilt u erop wijzen dat Medicatie mag niet zonder toestemming van een praktiserend arts afgebouwd of gestaakt mag worden. Lekker Authentiek, Samantha van IJselmuijden is nooit verantwoordelijk voor de gevolgen van het afbouwen of staken van medicatie.

Artikel 6; Offerte en betalingen

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 4 kalenderweken.

 2. Voor aanvang van de overeenkomst tot samenwerken deelt de opdrachtnemer de tarieven met de opdrachtgever. Actuele tarieven van de diensten zijn te vinden op www.lekkerauthentiek.nl

 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

 4. De vermelde tarieven op de website zijn inclusief BTW. Op de offerte staat de totaalprijs van het gekozen pakket, dienst of product, met eventuele reiskosten en reistijd vermeld. Eventuele verzendkosten zijn exclusief.

 5. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot volledige betaling van het geoffreerde bedrag door de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. 

 6. Betaling in termijnen is mogelijk.

 7. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst op te schorten bij onvolledige betaling of wanbetaling. Dit terwijl er een mogelijke einddatum afgesproken is rondom de dienst/product.

 8. Facturen en of betalingsverzoeken dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt

 9. Bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het moment gehanteerde prijspeil. De opdrachtnemer heeft het recht over de tarieven aan te passen wanneer de omstandigheden die verlangen. Tarieven binnen de afgesproken overeenkomst tijd zullen niet veranderen. Na het vervallen van de overeenkomst tijd kunnen andere tarieven gelden.
   

Artikel 6; Wijziging en annulering;

 1. Deelnemer kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd.

 2. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden; 
  a. Bij annulering tot 5 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht 
  b. Bij annulering vanaf 5 dagen voorafgaand aan de opdracht wordt 50% in rekening gebracht. 
  c. In geval de overeenkomst reeds is aangegaan, is opdrachtnemer gerechtigd het gehele geoffreerde bedrag in rekening te brengen ten tijde van annulering.

 3. In geval van onvoorziene omstandigheden heeft de opdrachtnemer de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, te verplaatsen of de annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de opdrachtnemer en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. De opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan de opdrachtgever.

 4. In geval van onvoorziene omstandigheden heeft de opdrachtnemer de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, te verplaatsen of de annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de opdrachtnemer en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. De opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan de opdrachtgever.

 5. Bij een tussentijdse annulering gaat de opdrachtnemer met de opdrachtgever in gesprek om tot een zo goed mogelijke overeenstemming te komen. De geleverde diensten worden direct opeisbaar, eventueel vermeerderd met een percentage van 20% van datgene wat nog open staat. Indien de overeenkomst Business to Business is aangegaan blijft bij tussentijdse beëindiging het volledige bedrag opeisbaar. 

 6. De opdrachtgever kan dat de sessie tot 48 uur voorafgaand aan de sessie wijzigen. Bij verplaatsing binnen 48 uur of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen. Tenzij anders overeengekomen met de opdrachtnemer.

 7. Alle sessies, ook in geval het in het vorige lid bepaalde, dienen binnen een maand na oor spronkelijke doorlooptijd van het traject plaats te vinden. Sessies die op dat moment nog niet zijn gebruikt komen te vervallen, tenzij anders overeengekomen. 

 8. Bij overeenkomsten die betrekking hebben tot workshops, webinars, online producten en retraites zal de gedane betaling niet voor restitutie in aanmerking komen, daar deze is bestemd voor de organisatiekosten.

Artikel 12. Overmacht 

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar. 

 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand. 

 

Artikel 13; Aansprakelijkheid;

 1. Lekker Authentiek streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van begeleiding en ondersteuning in het traject. Het advies van de opdrachtnemer is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Desondanks is de de opdrachtnemer niet aansprakelijk aanvaard voor directe of indirecte schade als gevolg van verstrekte inzichten m.b.t. adviezen die onvolledig of niet juist blijken te zijn of niet te zijn opgevolgd.

 2. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar leefstijl, vitaliteit- beweging, voedings- en gezondheidssituatie verband heeft. 

 3. De opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging van verstrekte adviezen voor zover de opdrachtnemer daartegen niet verzekerd is, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach. Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade van derden, bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de coach nimmer aansprakelijk.

Artikel 14 Online leefomgeving

 1. De opdrachtnemer verleent binnen het afgesproken termijn toegang tot de online leeromgeving en zal een gebruikersnaam en inlogcode aanmaken voor de opdrachtgever/deelnemer.

 2. Dienstverlener komt een inspanningsverplichting toe. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door deelnemer gewenste resultaat.

 3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens het programma.

 4. De opdrachtnemer is ten allen tijde gemachtigd om informatie toe  te voegen, aan te passen en of te verwijderen als dit niet meer noodzakelijk is binnen haar diensten. Dit geeft deelnemer nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

 5. Voor het geven van een programma maakt dienstverlener gebruik van een platform van een derde. Zij kan hierdoor niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

 6. Opdrachtnemer heeft het recht om de deelname aan een programma te weigeren.

 7. De opdrachtgever/deelnemer krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van het programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. 

 8. Het is deelnemer toegestaan tijdens het online programma in beperkte mate screenshots te maken, tenzij anders overeengekomen.

 9. De geleverde informatie blijft het eigendom van dienstverlener. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.

 10. De opdrachtnemer kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van het programma belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van het programma. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

Artikel 15; besloten community/ life dagen/ workshops

 1. Deelnemers houden ten alle tijden rekening met de privacy van andere deelnemers. Het is daarbij strikt verboden om persoonlijke informatie van derden/andere deelnemers openbaar op internet of andere manieren bloot te stellen.

 2. Deelnemer zijn houden zich aan de geldende huisregels.

 3. Dienstverlener is gerechtigd deelnemers die in strijd met dit lid handelen of anderszins hinder opleveren van het betreffende evenement en toekomstige evenementen uit te sluiten zonder recht op restitutie.

 4. Het is toegestaan om tijdens life dagen beeldmateriaal te maken 

 5. Tijdens de workshop of live sessie mogen enkel beeld- en geluidsopnames worden gemaakt met expliciete toestemming van dienstverlener. Indien ook andere deelnemers zichtbaar zijn op dit materiaal, is tevens toestemming van hen nodig.

Artikel 15; Klachten?

 1. Mocht de opdrachtgever onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. De klacht zal binnen 14 dagen in behandeling genomen worden. Lekker Authentiek zal alles binnen haar macht doen om de afronding hiervan tot een zo goed mogelijk einde te brengen.

 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16; Slot Bepaling

 1. De opdrachtgever geeft via de email schriftelijk akkoord op de algemene voorwaarden en het privacy statement. 

 2. Bij volledige betaling of bij het voldoen van het eerste termijn gaat de opdrachtgever automatische akoord met de algemene voorwaarden en het privacy statement. Hiermee bevestigd te opdrachtgever de overeenkomst met de opdrachtnemer aan te gaan en te voldoen zoals in de boven genoemde artikelen.

bottom of page